กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ประกาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

** ขอให้ผู้สมัครที่พิมพ์ใบสมัครก่อนเวลา 16:40 น. ของวันที่ 15 พ.ย. 55
เข้าพิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องอีกครั้ง **


  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 
 
   
  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
 
 
   

 
หากต้องการตรวจสอบคุณวุฒิว่าสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th โดยเลือกเข้าสู่หน้าหลัก -> เลือกเส้นทางสู่อาชีพข้าราชการ -> เลือกการรับรองคุณวุฒิ

 
 
powered by